Mijlpalen

Hieronder geven we u een overzicht van de belangrijkste mijlpalen in de ontwikkeling van Tech Lane Ghent Eiland Zwijnaarde:

De cvba Fasiver start de sanering en ophoging van de terreinen ten zuiden van de E40. De cvba Fasiver is onder de naam Agroviro nv nog steeds actief op het terrein voor de aanleg van de zichtheuvel op het zuidelijk gedeelte.

De grondeigenaars maken een masterplan dat op hoofdlijnen weergeeft hoe ze het terrein wensen te ontwikkelen. Dit masterplan werd later (in 2007) gebruikt als basis voor het inrichtingsplan.

De bestemming van het terrein wordt vastgelegd en door de Vlaamse Regering goedgekeurd in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening grootstedelijk gebied Gent – deelgebied ’t Eilandje’. De gedetailleerde voorschriften zijn te raadplegen op https://omgeving.vlaanderen.be/.

De grondeigenaars maken een inrichtingsplan op dat als leidraad zal worden gehanteerd bij de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein. Het inrichtingsplan bevat bindende en richtinggevende criteria en is een verfijning van de visie in het ruimtelijk uitvoeringsplan.

De drie grondeigenaars: POM Oost-Vlaanderen (namens Provincie Oost-Vlaanderen), AG SOB (namens Stad Gent) en Alinso nv verenigen zich in de naamloze vennootschap Eiland Zwijnaarde met als doel de ontwikkeling van de gronden in eigendom van deze grondeigenaars.

De Vlaamse Regering stimuleert en faciliteert de herontwikkeling van verlaten bedrijventerreinen (‘brownfields’) door het afsluiten van convenanten met projectontwikkelaars en investeerders. Voor Eiland Zwiijnaarde is met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant afgesloten in 2010. Vind hier meer informatie.

De grondeigenaars laten een Project-MER opstellen dat een inschatting maakt van de impact van de ontwikkeling van het project op de ruime omgeving. In het Project-MER worden ook milderende maatregelen geformuleerd die in vergunningsaanvragen zullen worden meegenomen.

De nv Eiland Zwijnaarde wordt uitgebreid met de Vlaamse Investeringsmaatschappij PMV die zo haar missie ‘het realiseren van economische groei op gesaneerde en herbestemde gronden’ realiseert. Afspraken tussen PMV en de andere aandeelhouders in de nv Eiland Zwijnaarde (AG SOB, POM Oost-Vlaanderen en Alinso nv) zijn vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst.

Waterwegen & Zeekanaal nv (W&Z) en nv Eiland Zwijnaarde ruilen onderling enkele gronden om over meer homogene percelen te beschikken. Hierdoor staat W&Z in voor de ontwikkeling en commercialisatie van de terreinen ten noorden van de E40 en nv Eiland Zwijnaarde voor de terreinen ten zuiden van de E40.

Waterwegen en Zeekanaal nv start met de eerste fase van de ophoging van de terreinen tussen de Ringvaart en de E40. Ophoging en nivellering van deze gronden is nodig om tot commercialisatie van de gronden over te kunnen gaan.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse Overheid start met de realisatie van het ‘Project R4-Zuid’. De aansluiting op de R4 is een belangrijke voorwaarde voor de realisatie van het bedrijventerrein.

De samenwerkingsovereenkomst tussen NV Eiland Zwijnaarde en Waterwegen en Zeekanaal wordt ondertekend.

De ophogingwerken op Eiland Zwijnaarde Zuid worden afgerond.

De onderdoorgang van de E40 kant Tijarm wordt gerealiseerd door Agentschap Wegen en Verkeer in functie van de latere rondweg om de E40.

De aansluiting van het terrein op de R4 is een feit.

Oeverstrook Noord wordt aangelegd.

NV Eiland Zwijnaarde en De Vlaamse Waterweg maken samen een beeldkwaliteitsplan op voor het terrein.

Zowel op Noord als Zuid worden de werken voor de nuts- en hoofdinfrastructuur aangepakt. Dit omvat ook de werken op de oeverstrook van Zuid.

NV Eiland Zwijnaard en De Vlaamse Waterweg laten een mobiliteitsstudie opmaken voor het terrein. Op die manier wordt de mobiliteit in kaart gebracht. De omgeving is immers filegevoelig.

TLG Science Park nv wordt opgericht door sogent, Universiteit Gent en de Vlaamse Investeringsmaatschappij PMV, met als doel de ontwikkeling van de Campuszone van Eiland Zwijnaarde. In deze zone zullen bedrijven gevestigd worden die zich richten op onderzoek en ontwikkeling en die een link hebben met de Universiteit Gent. Kort na de oprichting van TLG Science park nv treedt deze vennootschap ook toe in het Brownfieldconvenant.

POM Oost-Vlaanderen en Alinso Group nv staan in voor de ontwikkeling van de overige zones op het bedrijventerrein, met name Logistics (logistieke bedrijven) en Workspace (kennisbedrijvigheid met aandeel productie).

Mainfreight Forwarding Belgium vestigt zich als eerste logistiek bedrijf op het terrein Tech Lane Ghent Eiland Zwijnaarde. Deze globale logistieke speler biedt het ganse gamma van logistieke diensten aan en vervoert verschillende types van goederen.

NV Eiland Zwijnaarde, POM Oost-Vlaanderen, nv Alinso, Stad Gent en nv TLG Science Park richten samen de bedrijventerreinvereniging ‘VZW Bedrijventerreinmanagement Tech Lane Ghent Eiland Zwijnaarde’ (nu ‘vzw Eiland Zwijnaarde’) op met als doel om de belangen van de bedrijven op het terrein te behartigen en het beheer van het terrein af te stemmen op de noden en wensen van de bedrijven. De vzw doet dit door samen te werken en collectieve diensten en voorzieningen aan te bieden.

Het Capture gebouw wordt opgeleverd en Capture UGent en IIC UGent nemen hun intrek. IIC UGent is een incubator voor start-ups gelinkt aan de Universiteit Gent.

Fabriek Logistiek opent zijn deuren en huisvest zowel een opleidingscentrum (VDAB) als testcentrum rond logistiek (POM Oost-Vlaanderen).