We zorgen voor uw comfort

CO2-boekhouding

De bedrijven op het terrein van Tech Lane Ghent hebben zich ertoe verbonden hun elektriciteitsverbruik, inclusief de eventuele elektriciteitsproductie, CO2-neutraal te hebben. Deze verplichting is een gevolg van de keuze die de verschillende betrokken overheden van het project maakten voor duurzame economische ontwikkeling, een economische ontwikkeling die niet gepaard gaat met stijgende CO2-emissie.

Ons engagement

De vzw staat in voor de rapportage van de CO2-neutraliteit aan de Vlaamse overheid en dus van uw elektriciteitsverbruik en –productie. Ze volgt dit nauwkeurig op en geeft hierover ondersteuning aan de bedrijven.

Wat wij van u verwachten

Elk bedrijf zorgt er voor dat het elektriciteitsverbruik CO2-neutraal is. Dit houdt in dat elk berijf 100% groene elektriciteit aankoopt bij een leverancier of zelf produceert. Als bedrijf levert u hiervoor bewijsstukken aan en houdt u rekening met de sancties indien u dit niet naleeft. In geen geval is het toegelaten op het bedrijventerrein zelf grijze stroom te produceren of grijze stroom af te nemen van een bedrijfsexterne energie-installatie die gevestigd zou zijn op het bedrijventerrein.

Sancties:

In het geval het bedrijf zijn jaarlijkse rapportage niet tijdig overmaakt aan VZW, is de nv gemachtigd om op kosten van het bedrijf het bedoelde rapport te laten opstellen door een energie-auditor. De bedrijven zijn verplicht hiervoor een volmacht te geven aan de beheerder. Alle sancties staan beschreven in uw verkoops- of gebruiksovereenkomst.

Aan te leveren bewijsstukken

Uiterlijk op 31 maart van het jaar dat volgt op een jaar waarin het bedrijf aan de CO2-neutraliteitsverplichting moet voldoen, rapporteert het bedrijf aan de vzw over de wijze waarop ze voldaan heeft aan de CO2-neutraliteit. Deze rapportage gebeurt aan de hand van onderstaande tabel met bijhorende bewijsstukken:

Toe te voegen bewijsstukken:

  • Facturen en contract elektriciteitsleverancier. Hierop moeten duidelijk de hoeveelheid afgenomen stroom en de leveringsperiode aangegeven zijn. Daarnaast moet het duidelijk zijn dat het gaat om een groenestroomcontract.
  • Bij (deels) zelf produceren van groene stroom: document dat dit aantoont, afhankelijk van het systeem dat gebruikt wordt.