Vergoeding parkmanagement

Als bedrijf op Eiland Zwijnaarde betaalt u een jaarlijkse vergoeding voor het basispakket parkmanagement. Deze bijdrage wordt gebruikt om de werking van VZW Eiland Zwijnaarde te financieren. U kunt het vergelijken met een ‘ondernemersfonds’, waarbij de ondernemingen een bijdrage betalen en zelf bepalen wat ermee gebeurt.

Hoeveel bedraagt de vergoeding?

De vergoeding ‘basispakket parkmanagement’ bestaat uit een vergoeding BTM en een vergoeding collectieve mobiliteit. Volgende tarieven zijn van toepassing:
Vergoeding Voorwaarde Tarief*
BTM
leden VZW Eiland Zwijnaarde
1 EUR/m2 BVO/jaar excl. BTW
BTM
niet-leden VZW Eiland Zwijnaarde
1,15 EUR/m2 BVO/jaar excl. BTW
BTM
leegstand
1,15 EUR/m2 BVO/jaar excl. BTW
Collectieve mobiliteit
leden en niet-leden VZW Eiland Zwijnaarde
85 EUR/werknemer/jaar excl. BTW

*prijspeil 2017, nadien jaarlijks te indexeren

Hoe wordt er gefactureerd?

De vergoeding wordt jaarlijks gefactureerd aan de grondeigenaar of desgevallend aan de erfpachtnemer voor het komende jaar. Vooraf wordt zowel de BVO als het aantal werknemers opgevraagd. Geef het facturatieadres en (eventueel) het referentienummer door aan het parkmanagement. Moet er betaald worden via Mercurius? Laat dit eveneens weten aan het parkmanagement.

Veelgestelde vragen

U betaalt een vergoeding parkmanagement om de producten en diensten van VZW Eiland Zwijnaarde te financieren. Een volledig overzicht vindt u op deze website onder het tabblad ‘onze diensten’. Wist u dat u zelf voorstellen kan doen voor nieuwe dienstverlening? Geef uw ideeën door aan het parkmanagement.

Terreinontwikkelaar NV Eiland Zwijnaarde legt via de verkoopakte de vergoeding voor het parkmanagement op aan de grondeigenaar die al dan niet beslist om dit door te leggen aan derden. In de verkoopakte werd ingeschreven dat de vergoeding moet betaald worden aan VZW Eiland Zwijnaarde. Bijgevolg wordt deze vergoeding door VZW Eiland Zwijnaarde opgevraagd bij de bedrijven.

De parkmanagementvergoeding is enkel verplicht voor de grondeigenaar, die zelf beslist of hij deze contractueel doorlegt aan de erfpachtnemer, die op zijn beurt kan beslissen om hetzelfde te doen. Het kan dus zijn dat u als bedrijf wel of niet een vergoeding moet betalen. Raadpleeg steeds uw contractuele verplichtingen.

Betaalt u niet dan wordt u in gebreke gesteld. Strikt genomen is dit enkel van toepassing op de grondeigenaar. Uiteraard kan hij hetzelfde doen met zijn contractant. Laat het alvast niet zo ver komen. Hebt u vragen? Contacteer het parkmanagement en/of ga te rade bij uw verhuurder/grondeigenaar.

Indien u de parkmanagementvergoeding niet betaalt dan kan u niet deelnemen aan acties van de VZW of gebruikmaken van haar dienstverlening. Bv.

  • u zal de shuttle bus niet kunnen nemen
  • u krijgt niet langer communicatie
  • uw belangen worden niet langer verdedigd
  • u kunt niet langer terecht bij het parkmanagement voor vragen

De tarieven worden bepaald door de algemene vergadering van VZW Eiland Zwijnaarde op voorstel van het bestuursorgaan. Op vandaag zijn de tarieven geldig zoals die werden opgenomen in de verkoopaktes tussen NV Eiland Zwijnaarde en de grondeigenaars. Die prijzen zijn echter indicatief en kunnen verhoogd worden indien gewenst.

Lidmaatschap van de VZW en het betalen van de parkmanagementvergoeding zijn niet met elkaar verbonden. Als bedrijf betaalt u een parkmanagementvergoeding omdat u daartoe contractueel verplicht bent. U beslist zelf of u lid wordt en mee beslist waarvoor de gelden van de vergoeding worden aangewend.

De consumptieprijsindex wordt gebruikt met actualisatie telkens op januari van het nieuwe verbruiksjaar. De index-waarden kan u vinden op de website van Statbel. Om te indexeren vermenigvuldigt u het tarief met de index van het verbruiksjaar en deelt u door de index van het basisjaar.

Basisjaar januari 2017: 104,28
Verbruiksjaar januari 2024: 130,08

De BVO of bruto vloeroppervlakte is de oppervlakte op vloerniveau gemeten langs de buitenoptrek van de bebouwing al dan niet verspreid over meerdere verdiepingen.

Standaard wordt de volgende definitie gebruikt:

Het aantal voltijdse equivalenten tewerkgesteld in de vestigingseenheid van uw bedrijf op Eiland Zwijnaarde, in loondienst van uw bedrijf en onderworpen aan de sociale zekerheid op d.d. 31/12 van het jaar voorafgaand aan het verbruiksjaar of op datum van ingebruikname van de gebouwen (lees: vanaf eerste tewerkstelling).

  • NIET studenten die werken onder de regeling van 600 uur
  • NIET bruggepensioneerden
  • NIET personen met een beroepsziekte of arbeidsongeval
  • NIET overheidspersoneel in de periode van terbeschikkingstelling vanwege ziekte en periodes met vrijstelling van prestaties
  • NIET bijklussers
  • WEL diegenen wiens arbeidsovereenkomst niet verbroken is maar wel geschorst: (1) wegens ziekte of ongeval, (2) wegens zwangerschaps- of bevallingsrust of (3) wegens wederoproeping onder de wapens

Neem dan contact op met het parkmanagement. Samen wordt een definitie op maat uitgewerkt die ter goedkeuring aan het bestuursorgaan wordt voorgelegd.

Zowel de BVO als het aantal werknemers worden bepaald op 31/12 van het jaar voorafgaand aan het gebruiksjaar. Voor het eerste gebruiksjaar wordt niet gekeken naar 31/12 van het voorgaande jaar, maar wel naar de datum van ingebruikname van het gebouw. De datum van ingebruikname is de maand en het jaar van eerste tewerkstelling.

De vergoeding wordt telkens vooruit betaald voor een periode van één jaar. Mocht die korter zijn dan wordt er pro rato afgerekend volgens het aantal aantal maanden t.o.v. een jaar. 

Op beide vergoedingen van het parkmanagement geldt een BTW-tarief van 21%.

Bedrijven die huren betalen hun parkmanagementvergoeding rechtstreeks aan de gebouweigenaar. Deze laatste krijgt een factuur van de VZW Eiland Zwijnaarde voor alle bedrijven die gehuisvest zijn in het gebouw. Spreek dit goed door met uw verhuurder.