Lidmaatschap

Waarom zou u lid worden?

Omdat elk lid stemrecht heeft, en u dus mee beslist over de aanstelling en de werking van het parkmanagement, over eventuele wijzigingen van de statuten en het doel van de VZW Eiland Zwijnaarde. U keurt eveneens de rekeningen en de begroting goed en beslist mee over het benoemen (en eventueel afzetten) van bestuurders.

Uw stem telt dus!

Hoe wordt u lid?

Heel eenvoudig: neem contact op met het parkmanagement en stuur vervolgens uw aanvraag naar het bestuursorgaan.

De VZW Eiland Zwijnaarde telt drie categorie├źn van leden:

  • Categorie A: stichtende leden
   NV Eiland Zwijnaarde, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen, Alinso, Stad Gent, TLG Science Park en De Vlaamse Waterweg.
  • Categorie B: effectieve leden
   Bedrijven die het voornemen hebben om zich te vestigen op Tech Lane Ghent Eiland Zwijnaarde en reeds voldoende contractuele engagementen daartoe hebben genomen, er een vestigingseenheid hebben en/of de eigenaars zijn van gronden en/of opstallen wanneer deze niet dezelfde zijn.
  • Categorie C: toegetreden leden
   Adviesverleners, lokale overheden, andere bedrijven of bedrijvenverenigingen, partners en externen die betrokken zijn.

Het bestuursorgaan beslist discretionair of een kandidaat wordt aanvaard als een lid categorie B of C.

Het jaarlijks lidgeld van de VZW Eiland Zwijnaarde bedraagt 250,00 EUR (excl. BTW).

Wie zijn onze leden?

Hoe is het bestuursorgaan samengesteld?

De VZW EIland Zwijnaarde wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit maximaal 6 bestuurders voorgedragen door categorie A-leden en maximaal 6 bestuurders voorgedragen door categorie B-leden. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden voor een hernieuwbare termijn van vier jaar.